Všeobecné obchodní podmínky

 

Platné od 2. 10. 2018. Aktuálně v úpravě

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci Formovanitela.cz.
 2. Majitelem a provozovatelem Formovanitela.cz je Monika Surmajová (dále jen Poskytovatel), sídlem Halasova 898/12, Liberec 6, PSČ 460 06, IČ: 76541797. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberec.
 3. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku výživového poradenství nebo cvičebního programu elektronicky na webových stránkách www.formovanitela.cz pomocí objednávkového formuláře (dále jen "Objednatel"), nebo telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem.
 4. Službami (dále jen "Služby") se rozumí služba formou poradenství ve výživě a suplementaci (dále jen "Poradenství") a cvičení pod dohledem fitness trenéra. Cvičení pod dohledem fitness trenéra (dále jen"Cvičení") se rozumí cvičení pod dohledem lektora, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a kroky ve výživovém poradenství a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí. 
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

II. SMLUVNÍ VZTAH

 1. Smluvní vztah mezi Objednavatelem a Poskytovatelem vzniká dokončenou objednávkou. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat  objednané Služby a  Objednatel je  povinen uhradit jejich cenu.
 2. Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky na webovém rozhraní a následně osobní schůzka s Poskytovatelem. V případě objednávky mimo objednávkový formulář na webovém rozhraní pak osobní schůzka s Poskytovatelem. U on line služeb bez osobní asistence Poskytovatele vzniká dokončen odesláním elektronické objednávky.
 3. Dokončením objednávky Cvičení či Poradenství souhlasí Objednavatel s programem, který je pro něj připraven.
 4.  Před dokončením objednávky si  Objednavatel pečlivě přečte Informace o nabízené Službě. Ptá se na všechny okolnosti, které pro něj mají význam. Pokud má jakékoli nejasnosti, nedokončuje objednávku.
 5. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku, pokud Objednatel  v minulosti neplnil/a své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb), v minulosti juráželči jinak hanil Poskytovatele Služeb, nesplňuje podmínky uvedené u služby na webu, nebo má poskytovatel pochybnosti, zda má Objednavatel vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
 6.  V případě, že je Objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.
 7. Objednavatel bere na vědomí, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Objednavatele vyžaduje zvláštní pohybový či výživový režim, případně je omezen v užívání určitého druhu cvičení, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.
 8. Poskytovatel může vypovědět objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Objednavatelem a Poskytovatelem) v případech (I) pokud hrubě porušuje zásady slušného chování vůči Poskytovateli. (II) v případě ignorování rad a bojkotování Služeb (urážení jména Formování těla aj.). (III) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené. (IV) Bude-li zatajovat informace o zdravotním stavu, kvůli kterým se vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

III. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby odborně a pečlivě na základě svých schopností a znalostí. Poskytovatel je povinen jednat v souladu se zásadami slušného chování. Je povinen za finanční odměnu připravit cvičební či výživový  program odpovídající zdravotnímu stavu Objednavatele, fyzickým možnostem a zvolenému cíli.
 2. Ačkoli budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nelze zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Objednavatel přeje (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení zpracovatele apod.). Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.  
 3. Objednavatel je povinen nezatajovat důležité údaje o svém zdravotním stavu, který by mohl ohrozit jeho zdraví při čerpání Služeb. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a Poskytovatelem, jestli je vůbec způsobilý/á řádně čerpat Služby. 
 4. Objednavatel je oprávněn kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že neabsolvovaná část Služby, která nebude využita, připadá Poskytovateli jako náklady na vyřazení a ukončení Služeb.

III. a. CVIČENÍ

 1. Objednavatel se zavazuje v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, sjednané kontrolní schůzky, případně dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními o správnosti provedení cviků apod., které mu Poskytovatel sdělí. Nebude-li  Objednavatel poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
 2. Ačkoli budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nelze zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Objednavatel přeje (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení zpracovatele apod.). Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku. 
 3. Předplacená částka za lekce je nevratná. Touto částkou Poskytovatel vytvoří Objednavateli místo v diáři a počítá sním na předem domluvených termínech, které po dobu platnosti předplacených lekcí neobsadí jiným klientem 
 4. Domluvená tréninková lekce je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit termíny a podmínky lekcí během celého programu.
 6. Objednavatel má nárok na převedení lekce na jiný dohodnutý termín, pokud zruší domluvenou tréninkovou lekci dříve, než 48 hodin před jejím konáním z jakéhokoliv důvodu.
 7. Bod č. 3. 7.. neplatí, pokud Objednavateli vypršela platnost předplacených lekcí. Termín splatnosti lekcí se domlouvá s Poskytovatelem před zahájením cvičebního programu dle domluvy na základě frekvence lekcí.
 8. Objednavatel má nárok na převedení lekce na jiný dohodnutý termín, pokud zruší domluvenou tréninkovou lekci ze závažného objektivního důvodu (zejména lékařem určená pracovní neschopnost) a to dříve než 24 hodin před jejím konáním. Změnu je povinen ohlásit Poskytovateli bez zbytečného prodlení.
 9. Bod č. 3. 9. neplatí, pokud Objednavateli vypršela platnost předplacených lekcí. Termín splatnosti lekcí se domlouvá s Poskytovatelem před zahájením cvičebního programu dle domluvy na základě frekvence lekcí.
 10. Objednavatel je povinen vždy lekci uhradit v plné výši bez ohledu na důvod zrušení, pokud zruší domluvenou tréninkovou lekci později než 24 hodin před jejím konáním. V případě předplacených lekcí bude lekce z balíčku Poskytovatelem odečtena.
 11. Objednavatel je povinen vždy lekci uhradit v plné výši , pokud se nedostaví na lekci bez předchozí omluvy viz. ustanovení výše. V případě předplacených lekcí bude lekce z balíčku Poskytovatelem odečtena.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě Vašeho pozdního příchodu na lekci o čas, o který se oObjednavatel opozdil.
 13. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Objednavateli tuto lekci nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
 14. Bod. č. 3. 15. platí i v případě, kdy Vám vypršela platnost lekcí z důvodu nepřítomnosti Poskytovatele. V tomto případě bude Objednavateli umožněno vyčerpat pouze tolik lekcí, kolik jich bylo zrušeno Poskytovatelem.
 15. V případě neomluvené absence obou klientů na domluveném tréninku bude cena za lekci z předplacené částky odečtena. Pokud se nebude moci jeden z klientů dostavit (nemoc, nebo jiný vážný důvod), bude lekce přesunuta na jiný termín, aby se na lekci mohli dostavit klienti oba.  

III. b. PORADENSTVÍ

 1. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek. 
 2. Domluvená kontrolní schůzka je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 3. Objednavatel má nárok na převedení kontrolní schůzky na jiný dohodnutý termín.
 4. Bod č. 3. neplatí, pokud se Objednavateli opakovaně nedostavuje na sjednané schůzky.
 5. Bod č. 3. neplatí, pokud Objednavateli vypršela platnost výživového porgramu.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou schůzku v případě pozdního příchodu Objednavatele o čas, o který  se oObjednavatel opozdil.. 

I.V. CENA SLUŽEB

 1. Za poskytování Služeb je Objednavatel povinen uhradit Cenu stanovenou ceníkem na webovém rozhraní formovanitela.cz.
 2. Objednavatel je povinen  domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena, a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.
 3. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Objednavatel povinen uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (hotově, bank. převod). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první společné hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele nebo předána v hotovosti.
 4. Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra. Poskytovatel není provozovatelem zařízení Dee Gym.  

V. REKLAMACE, STÍŽNOSTI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Vůči Poskytovateli a Službám, které poskytuje, je Objednavatel oprávněniuplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen "Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.
 2. Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu Monika Surmajová, Halasova 898/12, Liberec 6, 460 06.
 3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Objednavatel a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
 5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Objednavateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.
 6. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladus o tom  Objednavatele informuje. Nesouhlasí-li Objednavatel, je oprávněn požádat o podrobné přezkoumání Reklamace. Na podrobné přezkoumání si Poskytovatel vyhrazuje lhůtu 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena žádost. V případě, že bude Reklamace uznána zcela nebo zčásti jako oprávněná, bude zjednána náprava. V opačném případě  Poskytovatel  Objednavatele vyrozumí, že Reklamaci ani po podrobném přezkoumání neuznává.
 7. Objednavatel bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy (viz. bod 5. 8.)
 8. Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že  zdravotní stav Objednavatele nedovoluje nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců.  Pokud nemoc či jiné zdravotní obtíže TRVALE znemožňuí pokračovat ve cvičebním programu, budou z celkové předplacené částky odečteny absolvované lekce + 40% srážka ze zbývající částky ve prospěch Poskytovatele.
 9. Pokud nebude Objednavatel dodržovat doporučených pokynů fitness trenéra a způsobí si zdravotní úraz či zranění, nemá nárok na vrácení peněz či nahrazení Služeb z důvodu porušení obchodních podmínek, zejména bodu 3.2 a 3.5.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

 1. Dokončení objednávky či jinou úhradou Služeb uděluje Objednavatel Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje Objednavatele. Poskytovatel je dále oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli  Objednavatel sdělil Je přísně zakázáno uvádět nepravdivé informace.
 2. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovat po celou dobu, kdy poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let, co  naposledy poskytl Služby Objednavateli, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne dokončení Objednávky, a to pouze za účelem uvedeným v článku 6.1.
 3. Poskytovatel je oprávněn využít  osobní údaje Objednavatele v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb a celé objednávky. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat  osobní údaje sám.
 4. Poskytovatel zpracovávající osobní údaje je povinen důsledně zachovat mlčenlivost o  osobních údajích Objednavatele a nesdělit tyto údaje neoprávněné třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůčiObjednavateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje Objednavatele v nezbytném rozsahu právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázání mlčenlivosti nejméně v rozsahu Obchodních podmínek Poskytovatele.
 5. Požádá-li Objednavatel o informace o zpracování svých osobních údajů, je Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (I) účelu zpracování osobních údajů, (II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů.
 6. Jestliže  Objednavatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života Objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (I) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a (II) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li  žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel  žádosti Objednavatele, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, aby se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 7. Podpisem Objednávky vyslovuje Objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky aj.) na elektronickou adresu, kterou  správci poskytl, a to po dobu uchovávání jeho osobních údajů.  Objednavatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

 1. Podpisem Objednávky vyslovuje Objednavatel souhlas s pořizováním fotografií či video nahrávek z průběhu tréninku. Tyto fotografie či videa budou umístěna na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na webu formovanitela.cz , nebo budou použita do reklamních kampaní. Poskytovatel se zaručuje, že pořízené materiály nebudou sloužit k jiným účelům. Pokud Objednavatel nesouhlasí s pořizováním fotografií či video záznamů a jejich zveřejňováním, neprodleně informuje o této skutečnosti Poskytovatele písemně, telefonicky či osobně.
 2. V případě, že se  Poskytovatel s Objednavatelem domluví na zveřejnění výsledků, je potřeba se vyfotit před začátkem a po skončení Služeb. Foto bude využitelné na oficiálních stránkách Formování těla (www.formovanitela.cz) a jiných sociálních sítích (např. Facebook). Foto bude použité ke zkvalitnění služeb, nikoliv k poškození klienta.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.  Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně, či osobně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2.  Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Doručovací adresou se může rozumět i emailová adresa.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.
 4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.
 5.  Vlastník (Monika Surmajová., IČ: 76541797) je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Formování těla.
 6. Oficiální internetové stránky Formování těla v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: www.formovanitela.cz.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Liberci dne 2. 10. 2018

Monika Surmajová

Už máte jasno? Tak jdeme na to!